Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 2
augustus 1999

Terug naar het publiek

 

  Rapport van de Commissie Publieke Omroep, Den Haag, 26 juni 1996
  Bijlage: Bronnen
Previous
   
  Toegestuurde stukken
 
 1. Educatieve Omroep, Educatieve omroep in een nieuw publiek bestel,
  d.d.29 januari 1996.
 2. Meerjarenplan van de landelijke publieke omroepinstellingen 1996-1999, d.d. 29 september 1996.
 3. Nederland 1 op weg naar de toekomst, bijdrage van de Nederland 1 partners aan het onderzoek van de Commissie Ververs.
 4. NOS Bestuur, Taak en Functie van de PO in een veranderd Medialandschap, bijdrage van de PO aan het onderzoek van de Commissie Ververs.
 5. NOS Bestuur, Publieke Omroep 2000: Omvang en financiering, Tweede bijdrage van de PO aan het onderzoek van de Commissie Ververs.
 6. Raad van Kerken in Nederland, Notitie "Publieke Omroep en Informatiemaatschappij".
 7. Religieuze Omroepen, bijdrage t.b.v. van hoorzitting 21 maart 1996.
 8. STER, Jaarverslagen 1983 t/m 1994.
 9. Stichting de Ombudsman, "De stem van de stemloze", de unieke functie van stichting. de Ombudsman in de Nederlandse Samenleving.
 10. Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties,
  - Beleidsplan 1997-2000;
  - Jaarverslag 1994.
  - Boekje "De Vluchtheuvels van Weber".
 11. VECAI, Wensen en behoeften van kabelabonnees en het imago van kabel en kabelexploitant, resultaten van een grootschalig onderzoek, d.d. november 1995.
 12. VNU, Visie van VNU op de toekomstige taak en functie van de publieke omroep.
 13. TVDITS BV, Visie op de huidige stand van zaken en suggesties, d.d. 5 februari 1996.
 14. EO, Notitie van dhr. A.v.d.Veer, Tekst en uitleg over functioneren van de omroepen.
 15. TROS, Standpunt en overwegingen van de TROS, d.d. 30 januari. 1996.
 16. De Kinderkrant, Noodzaak Jeugdtelevisie d.d. 9 februari 1996.
 17. Teleac, "Aanbod en publiek van Teleac" d.d. 28 februari 1996.
 18. NPS, Samenvatting van de bijdrage van de OR van de NPS, d.d. 21 maart 1996.
 19. RVU, Educatieve omroep in een nieuw bestel, notitie van het bestuur van de RVU educatie omroep d.d. 21 maart 1996.
 20. STOA, Taken PO binnen Multiculturele samenleving.
 21. Dienstenbond CNV, Toelichting om enquete onder omroeppersoneel d.d. 19 maart 1996.
 22. Stichting Interactie Educatief Platform, beknopte beschrijving van achtergronden en doelstelling van de Stichting (IEP) d.d. 16 april 1996.
 23. KLO, maand- en weekoverzichten 1995-1996.
 24. EO, dhr. A.v.d.Veer bijdrage gezamenlijke programmering op Nederland 1 en 2, d.d. 8 maart 1996.
 25. Instituut voor Onderzoek en Overheidsuitgaven, De bekostiging van de Publieke Omroep.
 26. IKON, Beleidsnota 1994 — verslag over 1992-1993.
 27. Commissariaat van de Media, jaarverslag 1993.
 28. Nederlandse Moslim Omroep, jaarverslag 1993-1994.
 29. Stichting Muziekcentrum van de Omroep, Beleidsplan Muziekcentrum van de Omroep 1996-2000.
 30. Nota Publieke omroep in Nederland,6 juni 1991.
 31. Een renaissance voor de publiek omroep, W. Etty (1994).
 32. SWB (D '66) Nota op zoek naar publiek, publieke programmering bij een groeiend media aanbod, juli 1993.
 33. Advies inzake de toekomst van de omroep (1), Mediaraad, 29 november 1989.
 34. Advies inzake de toekomst van de omroep (2), Mediaraad, 20 februari 1990.
 35. Advies inzake de toekomst van de omroep (3), Mediaraad, 03/05/1990.
 36. Vergaderjaar 1992-1993, 23 257, Wijzigingen van bepalingen van de Mediawet in verband met het versterken van de organisatie van de landelijke publieke omroep en het bieden van langdurige zekerheid aan omroepverenigingen:
  - Voorstel van Wet
  - Memorie van Toelichting
 37. Mediawet 385, 28 april 1994, Wet van 28 april 1994, houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het versterken van de organisatie van de landelijke publieke omroep en het bieden van langdurige zekerheid aan omroepverenigingen.
 38. Vergaderjaar 1990-1991, 20 644. Informatie openbare Sector. BIOS II.
 39. Pantser of ruggegraat, Uitgangspunten voor Cultuurbeleid, TK, vergaderjaar 1994-1995, 24 247, nr. 1.
 40. Terug naar de toekomst, derde beleidsnota informatisering openbare sector, TK vergaderjaar 1994-1995, 20 644, nr. 22.
  Literatuurlijst
 
 1. Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1995-1996.
 2. Toegang tot de televisie markt, Europese monografieën, mr. J. van den Beukel.
 3. Een kwestie van toegang. Bijdrage aan het debat over het publieke domein van de informatievoorziening; Inigo Baten en Jolien Ubacht/Rathenau Instituut.
 4. Toeval of Noodzaak? Geschiedenis van de overheidsbemoeienis met de informatievoorziening: Rathenau Instituut.
 5. Verbinding en Ontvlechting in de Communicatie. Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de openbare elektronische informatievoorziening.
  J.C. Arnbak, J.J. van Cuilenburg, E.J. Dommering.
 6. Openbare elektronische informatievoorziening. Achtergrondstudies voor het project Lange termijn Mediaplanning LTMP. J.C. Arnbak, J.J. van Cuilenburg, E.J. Dommering.
 7. Omroep in Nederland, vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994, Huub Wijfjes, Eric Smulders.
 8. Stichting de Ombudsman, jaarverslag 1994.
 9. Global Paradox, John Nashith.
 10. Medien Psychologie, Jo Groebel, Peter Vitouch, Peter Winterhoff-Spurk.
 11. Bericht zur Lage des Fernsehens, Jo Groebel e.a.
 12. Television requires responsibility, Bertelsmann Foundation.
 13. Omroepvrijheid & Overheidsbemoeienis, Nico van Eijk.
 14. Fernsehen in den USA, Verlag Bertelemann Stiftung.
 15. Rijksbegroting 1996, Ministerie OCW, TK vergaderjaar 1995-1996, 24400 hoofdstuk VIII, nr. 1.
 16. Nieuw informatiebeleid, Over informatietransport, informatieproduktie en mededinging. Mediaraad.(2x).
 17. Jaarverslag 1988, Mediaraad.
 18. Jaarverslag 1989, Mediaraad.
 19. Jaarverslag 1990, Mediaraad.
 20. Jaarverslag 1991, Mediaraad.
 21. Jaarverslag 1992, Mediaraad.
 22. Jaarverslag 1993, Mediaraad.
 23. Jaarverslag 1994, Mediaraad.
 24. Wie programmeert het mediabeleid?, Mediaraad.
 25. Informatie: tot (w)elke prijs? Mediaraad.
 26. Samenhangend Informatiebeleid, Mediaraad.
 27. Wat is er van uw dienst? Mediaraad.
 28. Waterdragers in de woestijn, media-advisering van 1988-1995, Mediaraad.
 29. Advies inzake de toekomst van de wereldomroep, Mediaraad.
 30. Advies inzake toekomst vaste en geïntegreerde wetgeving voor de informatievoorziening, Mediaraad.
   
Previous
  Copyright © 1996 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen