Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 4
juni 2001

Faillissement negen radiostations door uitstel etherfrequenties

 

  Brief van de VVR aan de Tweede Kamer
door de VVR op 8 juni 2001 aan de betrokken kamerleden verzonden
Previous
  Op 8 juni 2001 zond de VVR, de vereniging van negen lokaal en regionaal opererende commerciële radiostations op de kabel, de volgende brief aan de Tweede Kamer. Met dit schrijven wilden ze de positie van hun stations te verduidelijken en aansturen op een concrete oplossing rond de frequentie- en veilingproblematiek.
 
  Geachte heer, mevrouw,
  Graag vraag ik uw zo noodzakelijke aandacht voor 9 radiostations, verenigd in de VVR, die op het randje van faillissement verkeren, door direct toedoen van de handelswijze van de overheid en meer in het bijzonder het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  Historie. Al vanaf 1998 praten onze stations met het ministerie om een lokale dan wel regionale etherfrequentie te verkrijgen. Onze radiostations zijn helaas buiten de boot gevallen bij de laatste verdeling onder regionale stations in 1998, nu drie jaar geleden. In onze besprekingen is ons steeds voorgehouden dat snel een nieuwe verdeling van frequenties zou komen. Daarop is door onze radiostations geinvesteerd in mensen, apparatuur en reclame.
  Verliesgevend. Zodoende opereren wij nu enkele jaren lokaal dan wel regionaal op de kabel, allen met een verliesgevende operatie. Dit verlies was in eerste instatie echter ingecalculeerd: alle stations denken met een lokale dan wel regionale etherfrequentie het bereik te vergroten en daarmee de inkomsten iets te kunen verhogen.
  Tijdspad. Wat niet is ingecalculeerd zijn de door het ministerie genomen stappen in de tijd:
 
  • Na 1998 is ons voorgespiegeld dat voor regionale stations wederom een verdeling zou plaatsvinden op basis van het opereren op de kabel, met een veiling hield niemand rekening.
  • Uiteindelijk, na aanzienlijk uitstel, zou in september 2000 een verdeling plaatsvinden. Ook deze datum werd niet gehaald.
  • De volgende verdelingsdatum was 'hard': per 1 september 2001 zouden frequenties echt worden uitgegeven. De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven deze datum ook niet te gaan halen.
  • Dit alles ten opzichte van het oorspronkelijk frequentieplan 'Zerobase' dat al in mei 2000 klaar was!
  Voorstel op voorstel. In uitgebreide briefwisseling met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, uitgebreide gespreksrondes en nog steeds lopende procedures hebben wij verschillende voorstellen om tot een tussentijdse oplossing te komen aangegeven, die technisch volledig waren onderbouwd. Deze voorstellen zijn steeds door het ministerie afgewezen.
  Commissie Bouw. Dan de Commissie Bouw die begin 2001 volledig voorbij gaat aan de positie die de stations van de VVR hebben opgebouwd op de kabel en ziet deze stations als 'nieuwkomer': een voor ons onverteerbaar begrip. De Commissie Bouw adviseert bovendien 10 landelijke pakketten aan frequenties in plaats van de eerder beschikbare 8. Maar deze frequenties worden gestolen uit de regionionale frequentie-pot. Alle grote regionale frequenties worden aangewend om 2 nieuwe pakketten te maken. Een opmerkelijke stap omdat voor het 8e pakket al een greep werd gedaan in de regionale frequentievoorraad.
  Uitstel op uitstel op uitstel. Er is inderdaad een additioneel onderzoek gedaan eind vorig jaar naar enkele kleinere frequenties die mogelijk voor lokale dan wel regionale omroep geschikt zouden zijn. Maar dit onderzoek is nog steeds niet afgerond en de frequenties moeten daarna ook nog eens met het buitenland worden afgestemd. Daarnaast is met deze kleinere frequenties nauwelijks meer te concurreren, als er al frequenties bijkomen in de specifieke gebieden waar wij opereren. Daarnaast, en dit is verreweg het belangrijkste punt, het betekent opnieuw uitstel voor de stations die op de kabel opereren. Indien al frequenties beschikbaar zouden komen, zijn veel van deze frequenties pas op zijn vroegst in de zomer van 2002 ter beschikking!
  Huidige positie. De radiostations verenigd in de VVR wenden zich nu ten einde raad tot u als volksvertegenwoordiger: wij hebben geen geld voor een paginagrote advertentiecampagne, noch kunnen wij uitgebreide bedragen aan juridissche bijstand meer bekostigen. Wij hopen dan ook dat u ons in deze ondersteunt.
  Verwijtbaar gedrag. De overheid en meer specifiek in deze het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verwijtbaar gedrag en wanprestatie aan te rekenen:
 
  • Er is onjuiste en verkeerde informatie verspreid.
  • De verdeling van frequenties is meermalen om onduidelijke redenen uitgesteld, terwijl het onderzoek mei 2000 al klaar was.
  • Redelijke, technisch goed onderbouwde, voorstellen van de VVR als relevante marktpartij zijn steeds verworpen.
  • Landelijke stations hebben met zogenaamde experimentzenders het bereik kunnen verdubbelen en soms kunnen verdrievoudigen, ten koste van de marktpositie van lokale en regionale radiostations.
  • Indien meer (10) landelijke pakketten worden gemaakt gaat dit ten koste van grotere regionale frequenties, waarmee nog in enige mate te concurreren is, terwijl de Staatssecretaris heeft aangegeven dat de positie van de regionale commerciële omroep 'onomsteden' is.
  Concrete oplossing. Wij vragen u de staatssecretaris een zeer concrete en eenvoudig uit te voeren oplossing voor lokale en regionale stations voor te stellen: koppel de wijze van verdeling van lokale en regionale frequenties los van de landelijke frequenties. Zorg daarbij voor een maximaal verzorgingsgebied van 15% — ter garantie van de lokale c.q. regionale operatie — en pas een verdeling toe op basis van anciëniteit, wat direct ook een kwaliteitseis is. Voor lokale dan wel regionale nieuwkomers kan als basisregel gelden dat een radiostation in eerste instantie een jaar zijn bestaansrecht op de kabel zal moeten bewijzen — alsmede de programmaraad moet overtuigen — alvorens een etherfrequentie wordt toegekend. Met slechts deze simpele, eenvoudige en heldere regels kunnen de lokale en regionale stations volledig uit de voeten. waarom de staatssecretaris dan een meer-simultane veiling als zeer zwaar instrument wil inzetten voor de verdeling van naar ons idee niet schaarse etherfrequenties op lokale en regionale basis is ons een raadsel.
  Tot slot. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en hoop dat u onze positie in de Tweede Kamer zal aangegeven, ter voorkoming van het op dit moment zekere faillissement van negen radiostations.
  Het bestuur van de VVR:
  Michael Bakker, OKAY FM
  Nico Silvius, Waterstad FM
  Bert Vos, Radio Simone
  Secretariaat: Hofstad Radio Postbus 82087, 2508 EB Den Haag
   
Previous
  De VVR is de vereniging van negen lokaal en regionaal opererende commerciële radiostations op de kabel en bestaat uit: Midstad Radio. Radio West Brabant, Radio Westland, Radio Monique, Hofstad Radio, OKAY FM, Waterstad FM en Radio Simone. Radio Populair is reeds gestopt met uitzenden.
  2001 © Soundscapes